ביטוח נסיעות לחול מנורה
 
Facebook Twitter Google Plus
משכנתאביט אתר אינטרנט של משכנתאות, הלוואת משכנתא, ביטוח משכנתא, מחשבון משכנתא, חישוב הלוואת משכנתא, מחשבון ביטוח משכנתא, חישוב מחיר ביטוח חיים למשכנתא ומחיר ביטוח נכס למשכנתא.
משכנתאביט באינטרנט – פניה למשכנתא באינטרנט, הדפסת הצעת מחיר אישית לביטוח משכנתא באינטרנט, רכישת פוליסה לביטוח משכנתא באינטרנט.
משכנתאביט online הפקת הלוואת משכנתא ופוליסת ביטוח משכנתא במסלול מהיר

מה זה ביטוח משכנתא ?
ביטוח חיים למשכנתא ותוכנית ביטוח דירה למשכנתא להבטחת החזר הלוואה
מה זה ביטוח חיים למשכנתא?
ביטוח שנערך לחיי לווה המשכנתא להבטחת החזר ההלוואה במקרה מוות מוקדם
מומלץ לקבוע סכום ביטוח חיים גבוהה מיתרת משכנתה ב- 10% לפחות כדי להבטיח החזר קנס פירעון מוקדם
מה זה ביטוח דירה למשכנתא?
ביטוח בשווי עלות בניית נכס שבגינו בוצעה הלוואת משכנתא, מומלץ לקבוע סכום ביטוח מינימאלי לפי 5,000 ₪ למ"ר נטו, להבטיח סכום ביטוח הולם, צריך לקחת בחשבון שסכום ביטוח מבנה דירה כולל גם שטחים משותפים וכולל גם את צמודות המבנה, חשוב להימנע מביטוח חסר
מה זה ערך כינון? מה זה ביטוח חסר?
ערך עלות בניית הנכס, בדרך כלל נקבע באמצעות שמאי מקרקעין שמבצע הערכת שווי נכס, בעת נזק המכוסה בפוליסה תערוך חברת הביטוח חישוב סכום ביטוח מחדש, במידה ונערכה פוליסה לביטוח מבנה נכס על בסיס סכום ביטוח נמוך מערך כינון תקטין חברת הביטוח את הפיצוי המגיע ביחס שבין סכום ביטוח החסר לסכום ביטוח הנכון
בעת נזק מפנימים מה זה ביטוח?
ביטוח משכנתא ? mashkanta-bit לשירותך: סוכני ביטוח, מחשבון ביטוח online , מדריך ביטוח, ביטוח משכנתא באינטרנט
הלוואת משכנתא? mashkanta-bit לשירותך: בקשת משכנתא אונליין, בנקים למשכנתאות, חברות ביטוח, כתבות ומאמרים
ביטוח משכנתא
הלווה מי שנטל/ה הלוואת משכנתא נדרש/ת לרכוש ביטוח חיים למשכנתא בגובה ההלוואה ולמשך תקופת ההלוואה, בנוסף על הלווה עם קבלת הנכס – דירת מגורים להמציא ביטוח נכס למשכנתא - ביטוח דירה, בשווי עלות הבנייה הכולל ביטוח אש, ביטוח רעידת אדמה, נזקי מים.
ביטוח חיים למשכנתא
על הלווה להמציא פוליסה לביטוח חיים בסכום ביטוח מינימאלי בגובה הלוואת משכנתא הכוללת התחייבות בלתי חוזרת לשמר את הפוליסה בתוקף מלא עד למועד סילוק ההלוואה.
אפשר שסכום ביטוח חיים יותאם לטבלת הסילוקין, אפשר כמובן לרכוש סכום ביטוח על בסיס מספר הלוואות בפוליסה אחת, אפשר לרכוש פוליסה על בסיס סכום ביטוח קבוע, יתרת סכום ביטוח תשלום ליורשים במקרה מות מוקדם
ביטוח נכס למשכנתא
עם קבלת החזקה על הנכס – דירה, נדרש/ת הלווה לבטח את הנכס על בסיס עלות הבנייה כנגד סיכוני אש רעידת אדמה ונזקי מים – ביטוח דירה כיסוי למבנה בלבד
עלות בנייה
עלות כוללת לבניית נכס, העלות תלויה בסטנדרט הבניה ברמת הגימור ובביצוע, עלות בניה ל-1 מ"ר 5,000 ₪  בממוצע
שטח דירה לצורך ביטוח
מחושב על בסיס שטח הדירה בתוספת החלק היחסי ברכוש המשותף בתוספת כל מה שצמוד למבנה כמו מחסן חניה ועוד, בית פרטי כולל גדרות מחסן מבנה עזר וכל צמודות המבנה: ארונות מטבח, ארונות קיר, מערכת מזוג אוויר, שיפורים במבנה ועוד
ביטוח חסר – תת ביטוח
סכום ביטוח חלקי, שלא בערך המלא.
המבוטח בביטוח נכס באמצעות סוכנות ביטוח של בנק למשכנתאות רשאי לבטח את הנכס בסכום ביטוח עפ"י יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת, במצב כזה יתכן ביטוח חסר לדוגמא:
ערך הנכס 500,000 ₪ (שטח הדירה כ- 100 מ"ר), יתרת הלוואה 200,000 ₪, הבנק רשאי לספק ביטוח לנכס שלא יעלה על 200,000 ₪, בקרות מקרה ביטוח עקב סיכונים המכוסים בפוליסה בעקבות נזקי אש, רעידת אדמה ועוד, תשלם חברת הביטוח פיצוי השווה ל- 40% מערך הנזק בלבד.
אחוז מימון
תקרת משכנתא נקבעת על בסיס אחוז משווי הנכס, ככל שאחוז המימון גבוה כך עולה רמת הסיכון של הבנק, בנקים למשכנתאות משתדלים לאשר הלוואת משכנתא בגבולות 60% מערך הנכס, החזר משכנתא בגבולות 30% מההכנסה השוטפת, חברת ביטוח EMI מאפשרת הלוואה מעבר למגבלה
ביטוח משכנתא – ביטוח להחזר הלוואת משכנתא
במקרה ומתבקשת הלוואה / משכנתא באחוז מימון גבוה מהסטנדרט המקובל מערך הנכס, נדרש הלווה לערוך ביטוח משכנתא להבטיח / לגבות את תשלומי ההלוואה בגין סיכון יתר למלווה – בנק למשכנתאות או חברת ביטוח או כל גוף פיננסי אחר
בישראל פעילה בתחום זה רק חברת ביטוח EMI
מוטב בלתי חוזר
בנק למשכנתאות, המלווה, הוא הנהנה בקרות מקרה ביטוח, המלווה יירשם בפוליסת ביטוח משכנתא כמוטב בלתי חוזר עד לסך יתרת ההלוואה, כל שינוי בסכומי ביטוח ו/או בתקופת הביטוח; ביטוח חיים + ביטוח דירה יתבצע אך ורק בהסכמת הבנק המלווה
ביטול פוליסת משכנתא
ביטול ביוזמת מבוטח / בעל פוליסה – בקשת מבוטח לבטל את פוליסת המשכנתא תתבצע אך ורק באישור בנק למשכנתאות זאת משום שפוליסת ביטוח משכנתא משועבדת לבנק, במקרה והמבוטח מבקש לרכוש ביטוח באמצעות חברת ביטוח אחרת, ימציא תחילה פוליסה חדשה ורק לאחר שיקבל את אישור הבנק יהיה רשאי לפנות בבקשה בכתב לחברת הביטוח לבטל פוליסה קודמת, יש להימנע מכפילות בתשלומי ביטוח משכנתא
ביטול ביוזמת חברת ביטוח – במקרה פיגור בתשלומי הפרמיה רשאית חברת הביטוח להודיע לבנק למשכנתאות במכתב רשום במקביל להודעה למבוטח על כוונת לבטל את הפוליסה בהתאם לכתב השעבוד בפוליסה – ההודעה מוקדמת של 30 יום.
לאחר ביטול פוליסת ביטוח משכנתא תפתח חברת הביטוח בהליכים לגביית פרמיית ביטוח שלא שולמה
לוח סילוקין
טבלת החזר הלוואה, הטבלה מחושבת על בסיס סכום הלוואת משכנתא תקופת ההלוואה ריבית תקופתית ואופן החזר הקרן, הלוואה במסלול צמוד מדד יש לחשב בנוסף את השינוי החודשי במדד
הלוואת משכנתא
הלוואה המוענקת לרוכש/ת נכס, לתקופה מקסימאלית של עד 32 שנים לצורך רכישה או בניית בית
ביטוח חיים
תכנית ביטוח המבטיחה תשלום חד פעמי למוטב/לנהנה במקרה מות המבוטח/ת במהלך תקופת הביטוח
ביטוח נכס מבנה מגורים – דירה / בית פרטי
תכנית ביטוח המבטיחה פיצוי למוטב/לנהנה במקרה של נזקי אש רעידת אדמה ונזקי צנרת על בסיס אומדן הנזק ובגבולות סכום הביטוח בפוליסה
סכום ביטוח בפוליסה נקבע על בסיס עלות הבניה של הנכס
הרחבה - ביטוח צד שלישי (צד ג')
ביטוח נכס הכולל הגנה כנגד נזקים שייגרמו לצד שלישי ברשלנות המבוטח ו/או בני ביתו; נזקים לגוף ו/או נזקים לרכוש.
כיסוי זה לא ניתן לרכישה באמצעות סוכנויות ביטוח של בנקים למשכנתאות, אופציונאלי לרכישה באמצעות חברות ביטוח ישיר תמורת תשלום חודשי נוסף או באמצעות תכניות ביטוח משכנתא המשווקות על ידי סוכני ביטוח.
חברות ביטוח בחלקן מעניקות הרחב זה חינם ללא תשלום עד גבולות אחריות של 500,000 ₪ לנזקים שייגרמו בחצרי המבוטח או עקב פגם במבנה
רכישת כיסוי כאמור הכולל נזקים שיגרמו ברשלנות המבוטח ו/או בני ביתו בכל שטח מדינת ישראל מייקרת את עלות הביטוח
יש לשים לב לנוסח הכיסוי בפוליסת ביטוח משכנתא - האותיות הקטנות.
ביטוח נכס בית או דירת מגורים באמצעות משכנתא-ביט כולל ללא יוצא מהכלל הרחב צד שלישי בסכום ביטוח עד 500,000 ₪ בכל שטח מדינת ישראל
התחייבות בלתי חוזרת
פוליסת ביטוח משכנתא משועבדת לטובת בנק משכנתאות וכוללת שיעבוד לטובת המלווה-בנק למשכנתאות, חברת ביטוח מתחייבת במסגרת הפוליסה לשעבד את סכומי ביטוח חיים ו/או ביטוח מבנה לטובת הבנק בהתחייבות בלתי חוזרת, לחברת הביטוח זכות לבטל את הביטוח במקרה של הפסקת תשלומי פרמיה, בהתאם לכתב השעבוד מחויבת חברת הביטוח להודיע לבנק על כוונתה זאת בהודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק
תקופת ביטוח
תקופת ביטוח חופפת לתקופת ההלוואה, חברות ביטוח מגבילות את תקופת הביטוח לגיל 75, באמצעות משכנתא-ביט ניתן לרכוש תכנית ביטוח משכנתא לתקופה מקסימאלית עד גיל 80
ביטול פוליסה
ביטול פוליסה אפשרי במקרה וסולקה הלוואת משכנתא, לצורך זה על המבוטח להמציא ל-חברת הביטוח אישור בכתב מהבנק למשכנתאות על הסכמתו לסיום הביטוח.
לחברת ביטוח זכות לבטל את הפוליסה במקרה של הפסקת תשולם פרמיה תוך הודעה בדואר רשום כמתבקש בחוק חוזה ביטוח, ל-מבוטח וגם ל-בנק למשכנתאות, במסגרת ההתחייבות שניתנה בפוליסה.
השוואת מחירים
השוואת מחירים לביטוח משכנתא הכרחית, מדובר בתשלום חודשי למשך שנים רבות, יחד עם זאת חובה לבדוק את השתנות הפרמיה במהלך השנים ואת איכות המוצר היקף הכיסוי ואפשרות לרכישת כיסויי ביטוח נוספים.
רוב ציבור בעלי המשכנתאות מבצע ביטוח משכנתא מתוך הכרח ולא מתוך בחירה כך שבעת רכישת הביטוח הציבור בודק רק את מחיר המוצר וזונח את הבדיקה של איכות המוצר שלעיתים מספק מענה ביטוחי השווה הרבה מאוד כסף לדוגמא: תביעה בגין נזק בעת רכיבה על אופניים, הוצאת לשון הרע, חבלה שגרם ילד לילד אחר בבית הספר או בגן שעשועים ועוד, משכנתא, משכנתאות ביטוח משכנתא הרחבת ביטוח צד שלישי
אישור הלוואת משכנתא
עם אישור הלוואת משכנתא על הלווה להמציא פוליסה מתאימה- ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה בהתאם למפרט שקבע הבנק, בדרך כלל ציבור הלווים פועל ברגע האחרון וכתוצאה מכך אישור ההלוואה מתעכב.
במקרים בהם מצב בריאות אינו מושלם החל מהסיבה שהמבוטח אושפז בעבר / נוטל תרופות / עודף משקל, תהליך הפקת פוליסה ביטוח משכנתא מתארך והמבוטח נאלץ לשלם פרמיית סיכון עודף כך שמחיר ביטוח משכנתא מקורי מתייקר משמעותית וטווח הזמן למשא ומתן על מחיר הביטוח מתקצר ולכן מוטב להיערך מראש.
ביצוע ההלוואה שלא במועד עלול לגרום נזק כלכלי.
תהליך הפקת פוליסת ביטוח משכנתא
יש למלא תחילה טופס הצעה לביטוח משכנתא, אפשר שתהליך מילוי הטופס יתבצע בשיחת טלפון מוקלטת, את טופס ההצעה יש למסור לחברת הביטוח.
חברת הביטוח תפיק פוליסה במסלול ירוק בתוך שעות, מסלול שאינו ירוק; מקרה בו על המבוטח לעבור בדיקה רפואית ו/או להמציא מסמכים רפואיים ו/או המבוטח הצהיר על בעיה רפואית ו/או סיכון עודף עוברת הצעת הביטוח לחתם חברה, במקרים אילו תהליך הפקת פוליסת ביטוח חיים למשכנתא מתארכת.
באמצעות משכנתא-ביט אפשר לקבל פוליסת ביטוח משכנתא בתוך שעות, אנו יודעים לזרז תהליך הפקת פוליסה גם במקרים בהם דווח על ליקוי בריאותי הדורש התערבות חתם חברה- זאת המומחיות שלנו, במידת הצורך נמסור את הפוליסה לסניף הבנק שלך או למרכזי בנקים למשכנתאות אצל מחלקת ביטוח.
מחיר ביטוח משכנתא
מחיר ביטוח משכנתא נקבע על בסיס הנתונים הבאים;
ביטוח חיים (ריסק)- סכום ביטוח בהתאם ליתרת הלוואת משכנתא, גיל מבוטח, מצב בריאות, תוספת בגין עישון, תוספת סיכון מקצוע/עיסוק/תחביב.
תקופת ההלוואה והריבית משפיעים על קצב הפחתת סכום ביטוח מידי שנה
ביטוח דירה / בית פרטי – סכום ביטוח קבוע בהתאם לשווי הבנייה והרכב כיסוי ביטוח - הרחבות
התאמת סכום ביטוח חיים בפוליסה
סכום ביטוח חיים חייב להיות מתאים לסכום הלוואת משכנתא, התאמת סכום ביטוח חיים חייבת להתבצע בתהליך מהיר בכדי לאפשר ללווה לקבל את יתרת ההלוואה, במקרה בו מסלק הלווה חלק מההלוואה התאמת סכום הביטוח תפחית את תשלום הפרמיה לביטוח משכנתא, לא יותאם סכום הביטוח תשלם חברת הביטוח את יתרת סכום הביטוח ליורשי המבוטח
ביטוח משכנתא מנורה מבטחים
פוליסת ביטוח משכנתא הכוללת ביטוח חיים וביטוח מבנה מונפקת בפוליסה אחת למשך כל תקופת ההלוואה, במקרה מות שני המבוטחים ישולם סכום ביטוח פעמיים, פעם לבנק למשכנתאות ופעם ליורשים.
ביטוח מבנה מורחב לכסות צד שלישי עד לסך 500,000 ₪
ביטוח משכנתא נערך עד גיל 80
ביטוח משכנתא בפרמיה משתנה בלבד
ביטוח משכנתא הראל חברה לביטוח
ביטוח משכנתא מונפק בשתי פוליסות:
פוליסת ביטוח חיים בסכום ביטוח השווה ליתרת ההלוואה בתוספת 10% לטובת היורשים
פוליסת ביטוח מבנה המתחדשת אוטומטית מידי שנה וכוללת הרחבת כיסוי צד שלישי עד 500,000 ₪ המכסה את כל בני הבית בכל הארץ – גם מחוץ לשטח דירת מגורים
ביטוח משכנתא בפרמיה קבועה או בפרמיה משתנה
ביטוח משכנתא הכשרה ביטוח
פוליסה לביטוח משכנתא משולבת ביטוח חיים עם ביטוח דירה, כולל הרחב כיסוי צד ג' עד 500,000 ₪ לאירועים שנגרמו במישרין ע"י פגם במבנה הדירה, ביטוח משכנתא נערך עד גיל 70
ביטוח משכנתא הפניקס ביטוח
פוליסת ביטוח משכנתא מבוצעת בשתי פוליסות, ביטוח חיים בתוספת 5% סכום ביטוח לטובת היורשים, ביטוח מבנה כולל הרחב צד שלישי עד לסך 500,000 ₪ בשטח הדירה
ביטוח משכנתא בפרמיה קבועה או בפרמיה משתנה
ביטוח משכנתא מגדל
תכנית ביטוח משכנתא מבוססת על שתי פוליסות: ביטוח דירה המתחדש מידי שנה, ביטוח חיים (ריסק) זול במיוחד בגילאים מבוגרים ובמסלול תשלומים קבוע, ניתן לרכוש את אותה תכנית ביטוח באמצעות סוכן ביטוח או באמצעות איחוד ישיר מבית מגדל (סוכנות ביטוח בבעלות חברת הביטוח) במחיר זול יותר
ביטוח משכנתא כלל ביטוח
ביטוח חיים למשכנתא נערך בהתאם למסלולי הלוואת משכנתא, כלל ביטוח מאפשרת לקבוע בלוח סילוקין – לוח התפלגות סכומי ביטוח בפוליסה, ריבית מקורית כפי הלוואת משכנתא בכל מסלול ומסלול, ביטוח דירה – מבנה מופק בפוליסה נפרדת וכולל הרחבה לנזק צד ג' עד 500,000 ₪
חשוב – לכל בנק משכנתאות סוכנות ביטוח משכנתא הפועלת המאפשר לסוכנות לשווק ביטוח חיים למשכנתא באמצעות חברות ביטוח, בנוסף שיווק ביטוח מבנה למשכנתא במסגרת רישיון מוגבל שאינו כולל אפשרות לרכישת הרחבות ביטוח מבנה – הפוליסה אינה כוללת ביטוח צד ג', ביטוח צד שלישי נועד בראש ובראשונה להגן על בעלי הדירה מפני נזקים העלולים להיגרם באחריותם לצד שלישי לדוגמא; נזק מים לשכן, בעלי הדירה המבוטחת באמצעות סוכנות ביטוח של בנק למשכנתאות יישאו במלוא הנזק
גרירת משכנתא

העברת השעבוד בגין הלוואת משכנתא מנכס אחד לנכס אחר
פירעון מוקדם
סילוק יתרת הלוואת משכנתא לפני מועד הפירעון המוסכם
קנס פירעון מוקדם
עמלת פירעון מוקדם: עמלה תפעולית ועמלה בגין היוון הפרש הריבית במקרה שהריבית במועד הפירעון נמוכה מהריבית בהסכם ההלוואה
תוספת סיכון לביטוח ריסק משכנתא
תעריף או מחיר ביטוח חיים נקבע על ידי חברת הביטוח, במקרים בהם רמת הסיכון עולה מעצם אורח חיי המבוטח מקצוע עיסוק תחביב ו/או עקב בעיית בריאות, רכישת פוליסה מותנית בהסכמת המבוטח לשלם פרמיה נוספת.
הצהרת בריאות, מצב עישון
הצעת ביטוח משכנתא כוללת שאלון בריאות, מחיר ביטוח משכנתא מושפע מהמידע בהצהרת הבריאות, בקרות מקרה ביטוח כל חברת ביטוח תבצע בדיקה אימות נתונים לפני תשלום סכום ביטוח במקרה מות מוקדם, למרות המוטב העיקרי בפוליסה הוא בנק למשכנתאות במקרה והוסתר מידע או נמסר מידע חלקי עלולה חברת הביטוח לדחות את תשלום סכום ביטוח חיים או לשלם סכום ביטוח מופחת (בחלק היחסי לפרמיה שלא נגבתה עקב סיכון יתר), יש למסור מידע מפורט ומדויק בהצהרת הבריאות
מצב עישון – מבוטח ייחשב לא מעשן אם לא עישן ב- 3 שנים האחרונות, מחיר ביטוח למבוטח מעשן גבוהה ב- 50% לערך ביחס למחיר ביטוח למבוטח לא מעשן.
מידע על עישון מופיע במסמכים רפואיים ו/או בבדיקת דם פשוטה, הצהרה לא נכונה עלולה לגרום להפחתה של שליש מסכום ביטוח בקרות מקרה ביטוח.
דחיית ביטוח
מקרה בו חברת ביטוח מסרבת לקבל את הלווה לתוכנית ביטוח חיים (ריסק) עקב סיכון גבוה במיוחד הנובע ממצב בריאות לקוי.
ביטוח אבדן כושר עבודה פיצוי חודשי
תכנית ביטוח המאפשרת למבוטח לקבל פיצוי חודשי במקרה אובדן כושר עבודה עקב מחלה אות תאונה.
מי שרוכש כיסוי זה במסגרת ביטוח משכנתא לשם הגנה להחזר הלוואת משכנתא חייב לקחת בחשבון שבקרות מקרה ביטוח לא יהיה זכאי לפיצוי או יהיה זכאי לפיצוי חלקי באם סך הפיצוי החודשי עולה על 75% מהכנסתו, מי שרכש ביטוח פנסיוני הכולל כיסוי לקצבת נכות/פיצוי במקרה אי כושר חשוב שיערוך חשבון מראש.
גם אם חברת ביטוח שמבצעת תכנית ביטוח משכנתא תתחייב שלא לקזז תשלומים לאי כושר שיגיעו ממבטחים אחרים אזי חברת הביטוח שבצעה ביטוח פנסיוני תבצע את הקיזוז, כמו כן ביטוח לאומי רשאי לקזז מתשלומיו את הפיצוי החודשי המשולם למבוטח
מי שמעוניין בביטוח אי כושר עבודה מומלץ שירכוש פוליסת ביטוח משכנתא באותה חברת ביטוח בה רכש ביטוח פנסיוני ובתנאי שחברת הביטוח תאשר מראש שלא תבצע קיזוז בגין ביטוח אי כושר עבודה שיועד להחזר משכנתא
שיקול נוסף- האם לרכוש פיצוי חודשי לתקופת הלוואת משכנתא או האם לרכוש פיצוי חודשי שיגלוש עד מועד גיל הפרישה.
ביטוח אבדן כושר עבודה שחרור מתשלום פרמיה
מומלץ ביותר לרכוש במסגרת ביטוח משכנתא, בקרות מקרה ביטוח יופסקו תשלומי הפרמיות, ביטוח משכנתא יישאר בתוקף מלא עד תום תקופת אי הכושר לעבודה או עד תום תקופת ביטוח המוקדם מהשניים.
כיסויי ביטוח נוספים האפשריים לרכישה במסגרת ביטוח משכנתא
תשלום סכום ביטוח נוסף במקרה מות מתאונה
תשלום פיצוי בחיי מבוטח במקרה נכות מתאונה
ביטוח מחלות קשות- פיצוי חד פעמי בחיי מבוטח בהתגלות מחלה קשה
עוד בחיים- תשלום מחצית מסכום ביטוח בחיי מבוטח במקרה מחלה סופנית
שחרור מתשלום פרמיה לתוכנית ביטוח משכנתא במקרה אי כושר עבודה
ריבית פריים
ריבית הנקבעת ע"י הבנקים ומתבססת על הריבית הבסיסית שנקבעת על ידי בנק ישראל ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד1 (פריים)
ריבית קבועה
ריבית שנקבעת במועד ביצוע הלוואת משכנתא למשך כל תקופת ההלוואה, מסלול ריבית קבועה מתאים מאוד לתקופה בה ריבית השוק נמוכה במיוחד ביחס לכל מסלול ריבית אחר.
לוח שפיצר
לוח סילוקין של הלוואה בהתאם להסכם הלוואת משכנתא, החזר שווה של קרן וריבית למשך כל תקופת ההלוואה, חלק הריבית מההחזר הכולל הולך ופוחת עם השנים במקביל חלק הקרן הולך וגדל.
ריבית משתנה
מסלול הלוואת משכנתא בריבית שמשתנה ומותאמת במועדים הנקובים במסגרת הסכם משכנתא, מסלול מומלץ בתקופה בה הריבית גבוהה במיוחד, בתקופה בה ריבית שוק נמוכה רצוי להימנע מבחירת מסלול החזר זה אלה אם תקופת ההחזר קצרה
הסכם משכנתא
הסכם הלוואת משכנתא נחתם בין המלווה ללווה, בהסכם נקבעים תנאי ההלוואה, מסלולי הלוואת משכנתא, ריבית משכנתא, מועדי עדכון הריבית, חישוב י ריבית, מועדי פירעון, קנס פירעון מוקדם ועוד.
נוסח הסכם הלוואת משכנתא קובע את מחיר המשכנתא הריאלי, חתימה על הסכם אופטימאלי אפשרית בעזרת יועצי משכנתאות בעלי ניסיון (בדרך כלל עובדי בנקים למשכנתאות לשעבר) קשה מאוד לעמוד מול הבנק ולהתמקח על נוסחי ההסכם, ישנם פרמטרים רבים שהלווה כלל אינו מודע לעלותם הכלכלית ואינו מודע ליכולת שלו או למרווח שלו להתאים את הסכם הלוואת משכנתא לצרכיו
זכור שיעור הריבית מהווה רק חלק בהסכם
יועץ משכנתאות
גורם בלתי תלוי שמייצג את הלווה מול בנקים למשכנתאות, מאתר את ההלוואה הטובה ביותר באותו מועד, נושא ונותן עם נציגי הבנק בקביעת הסכם משכנתא וקובע יחד עם הלווה את מסלול ההלוואה עם הלווה בהתאם ליכולתו הכלכלית ובהתאם לשינויי הכנסה צפויים כמובן בהתחשב בריבית שוק ולשינויים הצפויים בריבית שוק
יועצי משכנתאות גובים בדרך כלל מטפלים בהלוואות משכנתא החל מ- 300,000 ₪ וגובים שכר טרחה מינימאלי החל מ- 5,000 ₪, תשלום שכר טרחה מתבצע בדרך כלל במועד ההלוואה כחלק מהלוואת משכנתא, הלווה בשלב זה מבצע את התשלום שלא מהונו העצמי.
מסלול הלוואת בלון מבוסס על החזר ריבית בלבד והחזר קרן במועד קבוע מראש
סוכן ביטוח משכנתא
בעל רישיון ביטוח פנסיוני רשאי לשווק ביטוח משכנתא – פוליסה לביטוח חיים
בעל רישיון ביטוח כללי רשאי לשווק ביטוח משכנתא – פוליסה לביטוח דירה
סוכן ביטוח אמנם עפ"י חוק שלוח של חברת ביטוח, יחד עם זאת יש לו עניין לייצג את המבוטח מול חברת ביטוח בקרות מקרה ביטוח, מטרתו לשמר את הלקוח, לשמור על המוניטין שלו ולהבטיח את הכנסתו לאורך זמן, מי שעוסק בשיווק ביטוח משכנתא מבסס את העסק שלו על העובדה שעמלת הסוכן משולמת בדרך כלל על בסיס אחוז מהתשלום השוטף שמפקיד המבוטח בגין הפוליסה
סוכן ביטוח רשאי לצרף כיסויי ביטוח נוספים לתוכנית ביטוח משכנתא בכדי להבטיח הגנה טובה יותר ללווים לדוגמא: ביטוח צד שלישי במסגרת ביטוח דירה, ביטוח מחלות קשות ועוד
סוכנות ביטוח משכנתא בבעלות בנק למשכנתאות
סוכנות ביטוח בעלת רישיון לשיווק תכניות ביטוח משכנתא בלבד; ביטוח חיים, ביטוח נכס הכולל ביטוח אש למבנה רעידת אדמה ונזקי צנרת, בהתאם להוראות למכירת ביטוח אגב הלוואה בתאגיד בנקאי סוכנות ביטוח של בנק למשכנתאות לא רשאית לספק תכנית ביטוח הכוללת הרחבה - ביטוח צד ג' (ביטוח צד שלישי) או כל כיסוי ביטוח חשוב אחר
בקשת משכנתא
צעד ראשון בתהליך קבלת משכנתא, עוד לפני חתימה על חוזה רכישת נכס מומלץ לקבל אישור עקרוני להלוואת משכנתא, אפשר למלא טופס מקוון באתרי בנקים למשכנתאות אפשר בסניפי הבנקים או באמצעות יועץ משכנתאות.
המידע המבוקש לצורך אישור עקרוני כולל פרטים אישיים בין היתר מצב משפחתי, הכנסות, הלוואות אחרות, סוג הנכס המיועד לקניה, מקורות מימון, הון עצמי, וכל מידע אחר שיש בו להשפיע על החלטת הבנק.
בשלב מאוחר יותר נדרש להמציא מסמכים המאמתים את המידע כמו צילום תעודת זהות, תלושי שכר, מצב חשבון בנק ועוד
מחשבון משכנתא
חישוב החזר חודשי מבוסס על קרן הלוואה ריבית ותקופה
מחשבון ביטוח משכנתא
חישוב הצעת מחיר לביטוח משכנתא לצורך השוואת מחירים
הצעת מחיר ביטוח משכנתא
עוד בטרם פנייה למשווקים כמו סוכנויות ביטוח של בנקים למשכנתאות, סוכני ביטוח או חברות ביטוח ישיר, באפשרותך להפיק אונליין הצעה אישית, בעזרת מחשבון ביטוח אפשר לחשב מחיר ביטוח משכנתא בהתאם לנתונים שלך, עם הזרמת פרטים אישיים ניתן להפיק קובץ הצעת ביטוח משכנתא אישי רק באתר משכנתא-ביט
מחשבון ביטוח – כיסויי ביטוח נוספים
בקרוב, מחשבון ביטוח נכות מתאונה, מחשבון ביטוח מחלות קשות, תוספת לפוליסת ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא מפרט ע"פ בנקים למשכנתאות
ביטוח חיים מותאם לתקופת הלוואת משכנתא וליתרת הלוואת משכנתא, עם קבלת הנכס נדרש להמציא לבנק למשכנתאות ביטוח מבנה דירה הכולל: ביטוח אש, ביטוח רעידת אדמה, ביטוח נזקי מים
מדריך משכנתא
חשוב ביותר: מדריך משכנתא קיים בכל אתרי בנקים למשכנתאות, במדריך מידע חשוב ביותר למשתכן כמו כן בנק ישראל מאפשר לציבור לקבל מידע חשוב בעניין משכנתאות, ריבית ממוצעת על משכנתאות ועוד המלצות גם לבעלי משכנתאות קיימים
אסוף את מירב המידע בדרך למשכנתא אופטימאלית
מחזור הלוואת משכנתא
מי שמעוניין להשיג הלוואה בתנאים נוחים יותר, בריבית נמוכה יותר או לווה שמתקשה בהחזר ההלוואה ומעוניין להאריך את תקופת ההחזר, אפשר בהסכמת הבנק לבצע פירעון הלוואה קיימת באמצעות הלוואת משכנתא חדשה באותו בנק או באמצעות בנק למשכנתאות אחר שמבצע הסכם הלוואה חדש ודואג לבצע פירעון הלוואה קיימת.
לפני מחזור הלוואה יש לערוך בדיקה יסודית לעלויות הכרוכות בתהליך – עמלות; פתיחת תיק הלוואה חדשה, אגרות רישום משכון, שמאי וכדומה, עמלת פירעון מוקדם
חובה לחשב את עלות עדכון או החלפת ביטוח משכנתא קיים - חיסכון במחזור משכנתא עלול לעלות ביוקר, לעיתים מחיר ביטוח חיים למשכנתא עלה על החיסכון במחזור משכנתא ואת זה מגלים בדרך כלל אחרי שמתחילים בתהליך המחזור, יועצי משכנתא ברובם אינם לוקחים בחשבון את ההשלכות בהחלפת ביטוח משכנתא
גרירת הלוואת משכנתא
בעל נכס רשאי לשעבד לטובת הבנק נכס חלופי, בנק לא יסרב לבקשת לווה לשעבד נכס חלופי במקום הנכס הממושכן להבטחת ההלוואה (גרירת הלוואה) ולא יתנה את הגרירה בשינוי תנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות סבירות, שיובאו לידיעת הלווה.
מחירי דירות
הריבית על משכנתאות היא הגורם הישיר לשינוי מחירי דירות,:
ריבית משכנתא עולה גורמת לירידה במחירי דירות, מחיר גיוס הכסף מתייקר או לחילופין בעבור אותו החזר חודשי סכום הלוואת משכנתא נמוך יותר
ריבית משכנתא יורדת גורמה לעליה במחירי דירות, מחיר גיוס הכסף מוזל, בעבור החזר חודשי נתון סכום הלוואת משכנתא גבוה יותר, לדוגמא:
תקופת משכנתא 20 שנה | החזר חודשי 3,200 ₪ריבית שנתית

הלוואת משכנתא

3.00%

576,995

3.50%

551,762

4.00%

528,070

4.50%

505,809

5.00%

484,881

5.50%

465,192

6.00%

446,658

6.50%

429,200

סכום הלוואה המתקבל בעבור החזר 3,200 ₪ לחודש לפי ריבית שנתית

 

בהנחה ומתבקשת הלוואת משכנתא בגובה 50% מערך הדירה: עליית ריבית בשיעור %½ תוזיל את מחיר הדירה ב- 2% לערך או ירידת ריבית בשיעור %½ תייקר את מחיר הדירה ב-2% בממוצע.
כמובן, בנוסף להשפעה הישירה של גובה הריבית על משכנתאות על מחירי דירות, קיימים גורמים נוספים משפיעים על מחירי דירות כגון: התחלות בנייה, נגישות, שירותים אזורי ביקוש ועוד
הלוואת בלון
מסלול הלוואת בלון – החזר שוטף של ריבית בלבד, קרן ההלוואה מסולקת במועד קבוע מראש.
משכנתא במסלול הלוואת בלון נערכת לתקופה קצרה במטרה לפרוע סכומי כסף שצפויים להתקבל במועדים ידועים מראש כמו: מכירת דירה, פירעון תכונית חיסכון ועוד.
ביטוח משכנתא לטובת הלוואת בלון נערך בסכום ביטוח חיים (ריסק) קבוע, במקרה כזה המבוטח לא יהיה זכאי ל-תעריף מוזל או הנחה מיוחדת כמקובל בתוכניות ביטוח משכנתא על ידי חברות ביטוח
נזקי צנרת לבעלי ביטוח משכנתא
מוקד ש.ח.ר 03-5769238 5420* - נזקי צנרת, חברות ביטוח מנורה, הראל, הכשרה
מנורה מבטחים
מוקד שירות לקוחות מנורה מבטחים "בית בטוח" 03-7107777,
דירה נזקי צנרת 1-700-500-440 או 585*
הראל ביטוח
מוקד שירות לקוחות "משכנתא בטוחה" חייג - הראל* או 5420*.או בטלפון: 03-5769238
הכשרה ביטוח
מוקד שירות לקוחות הכשרה ביטוח "הכי משכנתא" 3453* או 1222-3453 ממרכזיה
משכנתא-ביט – סוכן ביטוח מקצועי מספק לך ביטוח משכנתא
"הכי מהיר" "הכי מקיף" "הכי זול"
משכנתא ביט
באתר משכנתא-ביט יש לך את כל המידע לרכישת ביטוח משכנתא בקליק:
ביטוח דירה וביטוח חיים בפוליסה אחת

 • מחשבון ביטוח – חישוב הצעת מחיר בקליק, מחשבון ביטוח חיים למשכנתא, מחשבון ביטוח נכס למשכנתא
 • מחשבון משכנתא – חישוב החזר הלוואה
 • מחשבון ביטוח – כיסויי ביטוח נוספים
 • בנקים למשכנתאות – רכישת ביטוח משכנתא אצל סוכנויות ביטוח של הבנקים ומשמעות כיסויי ביטוחי
 • חברות ביטוח – מפרט ביטוח משכנתא, מסגרת הרחבות ביטוח, טפסים - טופס הצעת ביטוח של חברות ביטוח מנורה, הראל, כלל, הפניקס מגדל הכשרה ביטוח, שאלונים רפואיים ועוד
 • השוואת מחירים – ביטוח משכנתא של חברות ביטוח שונות
 • חברות ביטוח – ענפי ביטוח בהם מורשות חברות ביטוח לעסוק, מחולק לפי ענף או לפי שם חברה
 • סוכני ביטוח – רשימת סוכני ביטוח נבחרים מתוך רשימת סוכני משכנתא-ביט
 • ביטוח משכנתא – טופס מקוון
 • משכנתא חדשה – ייעוץ וליווי מקצועי, קבלת משכנתא - שאלון בדיקה ראשונית באתר, בקשת משכנתא
 • משכנתא – כתבות ומאמרים – מבחר
 • מדריך ביטוח משכנתא – מדריך משכנתא
 • מאמרים – ביטוח צד ג (צד שלישי) מי דואג לך באמת

מדריך ביטוח משכנתא
מחירי דירות בישראל, תחזית אופטימית
ביטוח משכנתא – פרמיה קבועה
ביטוח משכנתא – פרמיה משתנה

 • ביטוח משכנתא – מפרטי ביטוח, טופס הצטרפות, טופס מקוון אונליין
 • ביטוח משכנתא באינטרנט
 • חישוב הצעת מחיר ביטוח משכנתא באינטרנט
 • הדפסת הצעת מחיר אונליין הכוללת פירוט כיסויי ביטוח
 • ביטוח משכנתא מנורה מבטחים - בית בטוח כולל ביטוח דירה וביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא
ביטוח נסיעות לחו"ל – חופשי באתר משכנתא ביט גם רגע לפני טיסה, רכישת פוליסה ביטוח חו"ל עצמאית, ניתן לבחור ביטוח נסיעות הראל או ביטוח נסיעות מנורה, רכישת ביטוח חול מתבצעת באתר חברת הביטוח
ביטוח לחו"ל – הפקה פשוטה, מהירה, מיד בסיום רכישת פוליסה, נשלח לכתובת המייל שלך קובץ מקורי
מחיר ביטוח חול- תחרותי, זול משמעותית ממחיר ביטוח נסיעות של קופת חולים
ביטוח נסיעות של חברת אשראי חייב בהרחבה, מחיר שדרוג ביטוח נסיעות לעתים יקר ביחס לביטוח נסיעות מלא הנרכש עצמאית
בונוס לרוכשים ביטוח נסיעות חול באינטרנט – סוכן ביטוח לצדך, את/ה לא לבד מול חברת ביטוח
ניתן להרחיב ביטוח חול: היריון, ספורט אתגרי, סקי, החמרה של מצב רפואי קיים
ביטוח נסיעות לחו"ל - הפקה עצמית פשוטה ומהירה 24 שעות ביממה, לבחירה רכישת ביטוח חול באינטרנט הראל או מנורה מבטחים בהתאמה אישית: עם או בלי מטען, ספורט אתגרי, מצב בריאות קיים, מחשב נישא, טלפון נייד, אייפוד ועוד, ביטוח נסיעות לחול לנשים בהריון.
רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל באינטרנט מבטיחה לך הגנה כלכלית לכל אירוע בריאות בחו"ל בגבולות סכומי ביטוח הנקובים בפוליסה ללא מגבלה ליום אשפוז וללא מגבלות נוספות כפי שקיימות בתוכניות ביטוח נסיעות לחו"ל המוענקות חינם לבעלי כרטיס אשראי ויזה לאומי כאל או ויזה לאומי קארד או ישראכרט או אמריקן אקספרס
בנוסף למוקד לקוחות זמין 24 שעות של חברת הביטוח עומד לצדך סוכן ביטוח – בחו"ל אתם לא לבד
חשוב – רכישת ביטוח נסיעות לחול באמצעות קופת חולים מכבי או באמצעות קופת חולים כללית לאומית או מאוחדת אינה מבטיחה מחיר תחרותי גם לבעלי ביטוח בריאות משלים, יתרה מזאת, ההנחה שסוכנות ביטוח של קופת חולים מודעת למצב רפואי של הנוסע/ת מוטעית ומהווה כשל ביטוחי למטיילים שמצב בריאותם מחייב תוספת מתאימה לכיסוי מצב רפואי קיים, רוב חברות ביטוח מחריגות מחלה ממאירה – סרטן
רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל דרך משרדי נסיעות אינה זולה במיוחד, סוכני הנסיעות ברובם אינם רשאים לשווק ביטוח נסיעות כמתחייב בהוראות הפיקוח על עסקי ביטוח
מה עושים בעת נזק? למי פונים? בשלב הראשון פונים למוקד חברת הביטוח, מי שרכש/ה ביטוח לחו"ל ישיר באמצעות משרד נסיעות או באמצעות קופת חולים או ישירות באמצעות כרטיס אשראי או ביטוח ישיר בחברת ביטוח חייב/ת לקחת בחשבון שבכל תקלה ההתמודדות המתישה תהיה מול מוקד לקוחות
אנחנו במשכנתא ביט מאפשרים לך לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל ישיר בחברת הביטוח ומלווים אותך לאורך כל הדרך – ברגע הקובע אסור להיות לבד!!!
Mashkanta-bit
The website of mortgages, mortgage loan, mortgage insurance, credit cards, mortgage calculator, mortgage insurance calculator, life insurance price calculation mortgage cost, home insurance calculator insurance
Mashkanta-bit online - print a personal quote online
mortgage insurance, mortgage insurance policy purchase online
Insurance mortgage fast track
Njacui chyuj Nafb,t cthbyrby Vmg, njhr Vauut, njhrho Chyuj nafb,t Cbeho knafb,tu, Jcru, chyuj Nafb,tu, Njacui chyuj nafb,t tubkhhi
Cbe nzrjh' cbe vpugkho' cbe shxeuby' cne ktunh' cbe thdus' cbe vchbktunh מחשבון ביטוח משכנתא, סוכן ביטוח, בנקים למשכנתאות, חברות ביטוח, njacui chyuj nafb,t , שלומי שעיה,shlomi shaya , משכנתא ביט, nafb,t chy , ביטוח חיים למשכנתא, דחוף ביטוח משכנתא
חישוב מחיר ביטוח משכנתא –השוואת מחירים חופשית באינטרנט באמצעות מחשבון ביטוח משכנתא

 • רק באתר משכנתא-ביט אין צורך למסור פרטים אישיים, מחשבון ביטוח באינטרנט חופשי לכל גולש
 • מחיר ביטוח משכנתא במחשבון ביטוח הכי זול ביחס לכל מחשבון ביטוח בכל אתר אינטרנט אחר.
 • מקצועיות, זמינות ויעילות מעל למצופה