ביטוח משכנתא

בנק ישראל באמצעות המפקח על הבנקים קבע נהלים למתן הלוואה לדיור – משכנתא
מוסדות פיננסיים – בנקים למשכנתאות רשאים לקבוע נהלים להבטחת הלוואת משכנתא, האישור העקרוני לבקשת המשכנתא יכלול את הסיכונים שאותם דורש התאגיד הבנקאי מהלווה שיהיו מכוסים בביטוח:

 • לבטח את הנכס שמשמש ערובה להלוואה
 • לבצע ביטוח חיים בגבולות סכום ההלוואה.

ובלבד שהתאגיד הבנקאי יהיה מוטב בלתי חוזר

ביצוע ההלוואה מותנה רק אחרי שהלווה המציא פוליסת ביטוח מתאימה הנקראת ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מורכב משני כיסויי ביטוח:

ביטוח חיים ריסק בסכום ההלוואה, בקרות מקרה ביטוח, מקרה מוות מוקדם תשלם חברת הביטוח את יתרת ההלוואה לבנק בכפוף לתנאי הפוליסה ולתשלום הפרמיות כסדרן. לפרטים נוספים...

ביטוח מבנה / נכס ביטוח המבנה המשועבד לבנק כנגד סיכוני אש נזקי טבע - רעידת אדמה ונזקי צנרת.  לפרטים נוספים...

ביטוח משכנתא, איך זה עובד?
כבטוחה לקבלת ההלוואה תתבקשו לערוך ביטוח משכנתא, הבנק יפנה אתכם לבצע את הביטוח באמצעות סוכנות ביטוח בבעלות הבנק ובמקביל ינחה אתכם על האפשרות לבצע ביטוח משכנתא אצל סוכן ביטוח אישי מטעמכם בהתאם לתנאים הדרושים להבטחת זכויות הבנק.

בנק למשכנתאות סוכנות ביטוח בבעלות הבנק
בנק אגוד למשכנתאות אגודים סוכנות לביטוח
בנק דיסקונט למשכנתאות דיסקונט למשכנתאות לבית סוכנות לביטוח
בנק הבינלאומי למשכנתאות הבינלאומי סוכנות לביטוח
בנק ירושלים למשכנתאות עיר שלם סוכנות לביטוח
בנק לאומי למשכנתאות מעלות סוכנות לביטוח
בנק מזרחי טפחות למשכנתאות טפחות סוכנות לביטוח
בנק פועלים למשכנתאות (בנק משכן) פועלים משכנתאות סוכנות לביטוח


באתר האינטרנט של כל בנק למשכנתאות מתפרסם מדריך משכנתא המבוסס על הוראות המפקח על הבנקים מטעם בנק ישראל בין היתר נוהלי ביטוח נכסים וביטוח חיים.

המפקח על הבנקים ניהול בנקאי תקין [15] (11/06) עמוד 6 – 451

ביטוח נכסים וביטוח חיים (1/98), (9/00), (1/04), (11/06)
11. (א) תאגיד בנקאי רשאי לדרוש מהלווה לבטח את הנכס המשמש כערובה להלוואה, וכן לבצע ביטוח חיים בגבולות סכום ההלוואה שקיבל, ובלבד שהתאגיד הבנקאי יהא מוטב בלתי חוזר
  (ב) (1) התאגיד הבנקאי יודיע ללווה כי הוא רשאי לבצע את הביטוחים הנ"ל במישרין, שלא באמצעות תאגיד שהוא סוכן ביטוח הנשלט על ידי התאגיד הבנקאי (להלן: ביטוח חיצוני) במקרה זה, רשאי התאגיד הבנקאי לעמוד על קיומם של אותם תנאים הדרושים לשם הבטחת זכויותיו; הודעה כאמור תופיע באופן בולט ובאותיות גדולות בדפי ההסבר לפי סעיף 4(א), בהסכם ההלוואה ובהודעה השנתית לפי סעיף 11(ה).
    (2) ביצע לווה ביטוח נכס חיצוני או ביטוח חיים חיצוני , ומסר את פוליסת הביטוח בסניף התאגיד הבנקאי, ימסור לו התאגיד הבנקאי אישור על קבלתה במועד מסירתה לתאגיד הבנקאי. התאגיד הבנקאי יודיע ללווה ולמבטח תוך ארבעה עשר ימים כי הפוליסה שהומצאה אינה עונה על דרישותיו , ובעקבות זאת ביטח התאגיד הבנקאי את הלווה בביטוח מטעמו, או לחילופין שהפוליסה עונה על דרישותיו.
  עמוד 7 – 451
    (3) ביצע לווה ביטוח נכס חיצוני כאמור, או ביטוח חיים חיצוני הפוקע בתום שנת ביטוח, יודיע לו התאגיד הבנקאי לקראת תום שנת הביטוח, ולא יאוחר משלושים יום לפני תום שנת הביטוח, על פקיעת הביטוח. לקוח שלא המציא פוליסה עד למועד פקיעת הביטוח, רשאי התאגיד הבנקאי לבטחו, ולמסור לו הודעה שתכלול פרטים על תנאי הביטוח, לרבות היות הביטוח ביטוח חסר על כל המשתמע מכך. לעניין ביטוח נכס, לא יעלה סכום הביטוח על ערך יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת, כהגדרתה בסעיף(ד) להלן.
  (ג) תאגיד בנקאי לא יחייב לווה בביטוח דירת מגורים שרכש מקבלן, במועד מוקדם מהמועד בו התחייב המוכר, בחוזה המכירה, למסור את הדירה לקונה, אלא אם הדירה נמסרה לקונה קודם למועד האמור. אם לא נקבע בחוזה המכירה מועד כנ"ל, או אם ביקש הלווה מועד אחר לתחילת הביטוח – והמועד המבוקש אינו מגדיל את הסיכון של התאגיד הבנקאי - ייקבע המועד על פי הודעת הלווה בכתב.
  (ד) (1) תאגיד בנקאי לא יחייב לווה בביטוח הנכס המשועבד בערך העולה על יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת. לצורך כך, יעמיד התאגיד הבנקאי בפני הלווה, במסמך נפרד, את האפשרות לבחור בביטוח נכס בערך שאינו עולה על יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת. במסמך האמור תובהר המשמעות של ביטוח הנכס בערך זה בלבד.
    (2) במקרה שהלקוח בחר לבטח את הנכס באמצעות התאגיד הבנקאי, בערך שאינו עולה על יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת כאמור בפיסקה (1) לעיל, אחת לתקופה שלא תעלה על שנה, יעדכן התאגיד הבנקאי את סכום הביטוח בהתאם ליתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת.
    (3) תאגיד בנקאי לא יחייב לווה לבצע ביטוח חיים וביטוח נכס בהלוואות בסכומים עד 30,000 ש"ח או שיתרתן אינה עולה על סכום זה. פחתה היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה מ 30,000- ש"ח או עתידה לפחות כאמור במהלך השנה הקלנדרית הקרובה, יודיע התאגיד הבנקאי ללווה כי הוא רשאי לבטל פוליסות הביטוח כאמור.
    לעניין סעיף זה - "יתרת הלוואה משוערכת בלתי מסולקת" - יתרת הלוואה משוערכת, בניכוי ערך הקרקע המתייחס לדירה, ובתוספת עד 20% מהיתרה שהתקבלה.
  (ה) נעשה ביטוח נכס או ביטוח חיים באמצעות התאגיד הבנקאי, יודיע התאגיד הבנקאי ללקוח אחת לשנה על:
        עמוד 8 – 451
    (1) הסכומים ששולמו בגין ביטוח במהלך השנה החולפת, לרבות אישור בגין שיעור וסכום הפרמיה השנתית ששולמה בגין כל אחד מהביטוחים. על האישור להיות תואם גם לדרישות מס הכנסה;
    (2) שיעור הכיסוי בגין כל אחד מהביטוחים. לעניין זה, בביטוח נכס, שיעור הכיסוי הוא הסכום המבוטח חלקי ערך המבנה (כינון);
    (3) הבהרה כי הלקוח יכול לבטל את הפוליסה בכל עת ללא עמלה, אם יציג בפני התאגיד הבנקאי פוליסת ביטוח חילופית שהתאגיד הבנקאי הוא המוטב הבלתי חוזר בה;
    (4) העדר החובה לבצע ביטוח בגין הלוואות בסכומים עד 30,000 ש"ח או שיתרתן אינה עולה על סכום זה, לרבות האפשרות לבטל ביטוחים קיימים אלה.
  (ו) זמן סביר לפני מועד פקיעת תוקפו של ביטוח חיים שנעשה באמצעות התאגיד הבנקאי, תישלח ללקוח הודעה על כך.
ביטוח באמצעות תאגיד שהוא סוכן ביטוח הנשלט בידי התאגיד הבנקאי
(11/06)  
11א. (א) תאגיד בנקאי רשאי לשווק ביטוח אגב הלוואה לדיור באמצעות תאגיד שהוא סוכן ביטוח הנשלט על ידו או על ידי השולט בו (להלן: סוכן ביטוח) ולהציב בסניפיו עמדות שיווק בלתי מאוישות של סוכן הביטוח, ובלבד שעמדות השיווק יופרדו באופן ברור משאר העיסוקים שבתאגיד הבנקאי.
  (ב) (ב) התאגיד הבנקאי לא יקבל מהמבטח, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של מתן שירותים, טובת הנאה מסוג כלשהו, למעט עמלת ביטוח שתשולם לסוכן הביטוח.
  (ג) (ג) גביית הפרמיות וכן ההתכתבויות עם הלווה בעניין הביטוח, לרבות הדיווחים אודות הביטוח, ייעשו על ידי סוכנות הביטוח בעצמה.
  (ד)

(ד) התאגיד הבנקאי יוודא כי לא ייעשה שימוש במידע שאצל סוכן הביטוח למעט שימוש על ידי סוכן הביטוח למטרות ביטוח אגב מתן הלוואה לדיור כאמור בסעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 1981- . לעניין זה, "שימוש במידע" – לרבות הפניית לקוחות, במישרין או בעקיפין, לגורם אחר.

 

האם ביטוח משכנתא באמצעות סוכנות ביטוח של בנק למשכנתאות עדיף על ביטוח באמצעות סוכן ביטוח אישי?

התשובה אינה חד משמעית והיא נתונה אך ורק לשיקולי הלווים:

 • נגישות – בדרך כלל נציגי הסוכנות ממוקמים בסניף הבנק בסמוך לפקיד/ת המשכנתאות.
 • זמינות – סוכן ביטוח אישי  זמין ברוב שעות היממה גם בשעות שאינן מקובלות
 • מחיר הביטוח - צעירים במצב בריאות תקין יקבלו ברב המקרים מחיר עדיף דרך הבנק במגבלות היקף הכיסוי של הפוליסה (לדוגמא: לסוכנות ביטוח של הבנק אין אפשרות לכלול ביטוח צד שלישי  ועוד)  רק קומץ סוכנים משווקים ביטוח משכנתא במחיר תחרותי, בתנאי פתיחה אלו אולם מבוגרים או לווים שמצב בריאותם אינו תקין יוכלו לקבל הצעה תחרותית ובמקרים רבים עדיפה, למחיר הפוליסה דרך הבנק, אצל סוכן ביטוח אישי.
 • מקצוענות – הרמה המקצועית של סוכן ביטוח אישי עדיפה על פני פקיד/ת סוכנות, לסוכן הביטוח האישי ידע וניסיון גם בתחומי הביטוח האחרים ייעוץ והכוונה נכונים יש בהם כדי לחסוך כסף רב , אם על ידי מניעת כפל תשלום ואם על ידי בניית כיסוי מתאים יותר ללקוח.
 • הפקת פוליסה – תהליך הפקת פוליסה אורך כשעה לכל היותר גם אצל סוכן הביטוח האישי וגם אצל הבנק. הטיפול במי שבהצהרת הבריאות דיווח על בעיה רפואית החל מהפשוטה ביותר ו/או דווח על סיכון מיוחד באורח חייו (תחביב, עיסוק) מתארך ודורש מקצועיות, מיומנות טיפול ולעיתים מו"מ מול חברת הביטוח לגבי תנאי הקבלה לביטוח. פתרון יעיל זמין ובמחיר עדיף אפשר לאתר באמצעות סוכן ביטוח אישי המתמחה בתחום המשכנתא.
 • פוליסה לביטוח משכנתא – הפוליסה המופקת באמצעות סוכן ביטוח אישי אפשר שתהיה איכותית יותר:
 • ביטוח חיים - חברות ביטוח בחלקן מאפשרות ביטוח חיים לשני בני הזוג, במקרה מוות מוקדם של בני הזוג ישולם סכום ביטוח כפול, פעם אחת לסילוק יתרת המשכנתא ופעם אחת לטובת יורשי המבוטחים
 • ביטוח דירה - סוכן ביטוח אישי מחויב לבצע ביטוח נכס בערכו הממשי (עלות הבנייה), בכך ימנע מצב של תת ביטוח (תשלום נזק מופחת)
 • חלק מחברות הביטוח מאפשרות ביטוח חיים לשני בני הזוג, במקרה מוות מוקדם של בני הזוג ישולם סכום ביטוח פעמיים, פעם אחת לסילוק יתרת המשכנתא ופעם אחת לטובת יורשי המבוטחים
 • ביטוח נכס - סוכן ביטוח אישי מחויב לבטח את הנכס בערכו הממשי (עלות הבנייה), בכך ימנע מצב של תת ביטוח (תשלום נזק מופחת)
 • ברוב חברות הביטוח משולב כיסוי צד שלישי, ביטוח כנגד נזק גוף או רכוש לצד שלישי בחצרי המבוטח, סכום הביטוח 100,000 ₪ או יותר, מקסימום 500,000 ₪ ללא תשלום פרמיה, סוכנות ביטוח של הבנק למשכנתאות אינה רשאית לספק כיסוי זה
 • כיסוי שכר דירה חלופי ושבר כלים סניטריים כלול רק באמצעות סוכן ביטוח אישי.

שדרוג ביטוח נכס ו/או שדרוג ביטוח חיים בכיסויי ביטוח נוספים וחשובים אפשרית אך ורק באמצעות סוכן ביטוח אישי.


תספק לך את הפוליסה:
המקיפה ביותר
הזולה ביותר
המהירה ביותר


שירות מקצועי ברמה אחרת
בכל מקום בארץ
זמינות – סוכן ביטוח אישי שלך ברוב שעות היממה
מספקת גיבוי לכל סוכן
קשר ישיר ואישי למנהל הסוכנות
הכוונה מקצועית לכל לקוח
חינם ללא תשלום*

 • ביטוח חיים לשני בני הזוג – כלול
 • ביטוח צד שלישי המכסה נזק גוף עקב רשלנות המבוטח או בני ביתו בכל השטח הגיאוגרפי של מדינת ישראל – כלול

*ניסיון של עשרות בשנים והידע המקצועי הרחב בתחום הביטוח הפנסיוני, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח בריאות וסיעוד וביטוחי חיים עומד לרשות כל לקוח בסוכנות כחלק מהשירות האחר חינם ללא תשלום

שם פרטי: נא להקליד את השם הפרטי שם משפחה: נא להקליד שם משפחה
טלפון: נא להקליד מס' טלפון נייד: נא להקליד את מס' הנייד
מייל: נא להקליד כתובת אימיילכתובת שגויה. נא להקליד שוב סוכן מבוקש:
תוכן: נא להקליד את הבקשה
   

ביטוח חיים ריסק – פרטים נוספים

סכום ביטוח חיים מבוסס על יתרת המשכנתא

 • במקרה פטירת המבוטח במהלך תקופת החזר המשכנתא תפרע חברת הביטוח את יתרת ההלוואה לבנק.
 • במקרה פטירת שני בני הזוג בו זמנית בנוסף לפירעון מלא של ההלוואה תשלם חברת הביטוח סכום זהה למוטבים/יורשים.

ביטוח מבנה נכס דירה / בית פרטים נוספים

ערך הנכס "הדירה"

המבנה של הדירה או הבית כולל; מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או מחוברים אליה חיבור של קבע. אם הדירה בבית משותף כוללת היא גם את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף.
כיסויי הביטוח
אש, ברק, התפוצצות או התלקחות, סערה, נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס, מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, פעולות זדון, גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לפריצה, התקהלות אסורה והתפרעות, רעידת אדמה, שיטפון או הצפה
הרחבות לביטוח הנכס
נזקי מים, שבר תאונתי של חלונות, דלתות, אמבטיות, אסלות, כיורים ומשטחי שיש. חבות כלפי צד שלישי כבעל המבנה עד לסך 500,000 ₪

ייחודי – כיסוי צד ג' מכסה את כל בני הבית בכל רחבי הארץ

הרחבות הכלולות בסכום ביטוח הנכס:
שכר דירה חלופי
הוצאות פינוי הריסות
שכר אדריכלים, שמאים, יועצים הנדסיים וקבלנים והוצאות משפטיות

ביטוח הנכס נרכש למשך כל תקופת ההלוואה ומהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה, אין צורך לחדש את ביטוח המבנה מידי שנה כמו בישירים וסוכנויות בנקים למשכנתאות